Ogólne zasady i warunki

1. zakres i ważność

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy ilogs healthcare GmbH - zwanej dalej"ILOGS" - dla klientów korporacyjnych (B2B) - zwane dalej "OWH" - obowiązują zawsze, chyba że w umowach z kontrahentem - zwanym dalej "klientem " - zawarto odpowiednie postanowienia.

Kolejność obowiązywania to:
1. indywidualne ustalenia w umowach z klientami
2. Ogólne warunki korzystania z ILOGS
3. Wszelkie przepisy ustawowe

Wszystkie zamówienia i umowy są prawnie wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez ILOGS i podpisane zgodnie z instrukcjami firmy. Warunki zakupu klienta są niniejszym wykluczone dla niniejszej czynności prawnej i całego stosunku handlowego. Oferty zawsze mogą ulec zmianie.

2. przedmiot

Niniejsze OWU regulują przekazywanie i korzystanie, a także obsługę i konserwację Materiałów Licencjonowanych ILOGS.

Materiałem licencjonowanym w rozumieniu niniejszych OWU jest oprogramowanie standardowe i indywidualne w formie do odczytu maszynowego wraz z towarzyszącą mu dokumentacją.

ILOGS udziela klientowi niezbywalnego i niewyłączalnego prawa do korzystania z materiałów licencyjnych na zdefiniowanych maszynach i w zdefiniowanych lokalizacjach oraz do świadczenia usług w tym zakresie.

Do zawarcia umowy pomiędzy ILOGS a Klientem dochodzi w momencie podpisania przez Klienta umowy kupna, najmu, konserwacji lub pisemnego zamówienia.

3. wydajność i testowanie

3.1 Oprogramowanie standardowe
W przypadku programów standardowych klient podpisując umowę kupna potwierdza znajomość zakresu usług zamawianych programów.

3.2 Oprogramowanie indywidualne
Oprogramowanie indywidualne tworzone jest zgodnie z rodzajem i zakresem informacji i dokumentów przekazanych w całości przez klienta. Podstawą do stworzenia jest pisemny opis usługi. Zamawiający sprawdza niniejszą specyfikację wykonania pod względem poprawności i kompletności oraz oznacza ją swoją aprobatą. Wnioski o zmianę występujące w późniejszym terminie mogą prowadzić do zawarcia odrębnych umów terminowych i cenowych.

3.3 ASP lub SaaS

ILOGS oferuje również obsługę systemu w nowoczesnym centrum danych dla swoich materiałów licencyjnych. Odbywa się to w formie "Application Service Providing" lub jako klasyczne rozwiązanie w chmurze ("Software-as-a-Service").

Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności jest podstawowym warunkiem realizacji umowy przez ILOGS. W przypadku nieterminowej zapłaty klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę od 2. upomnienia.

3.4 Odbiór
Klient przeprowadzi odbiór najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dostarczenia poszczególnego oprogramowania lub operacji (w formie SaaS lub ASP). Fakt ten zostanie potwierdzony przez zamawiającego w protokole.

Jeżeli klient dopuści do upływu okresu czterech tygodni bez odbioru, usługę uważa się za przyjętą w dniu zakończenia tego okresu.

Wszelkie występujące usterki, czyli odstępstwa od zatwierdzonego opisu usługi, muszą być zgłoszone do ILOGS w formie pisemnej i odpowiednio udokumentowane przez klienta. W przypadku wystąpienia istotnych wad zgłoszonych na piśmie, tj. braku możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania rzeczywistej eksploatacji, po usunięciu wad wymagany jest ponowny odbiór. Klientowi nie przysługuje prawo do odmowy odbioru z powodu drobnych wad.

4.Poziomy usług

Für die Meldung von Störungen steht ein web-basiertes Trouble Ticket System und für Fehler der Kategorie 1 eine Hotline zur Verfügung.

4.1. Fehlerklassen

Blocker/Kritisch (= Klasse/Kategorie 1)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule oder des IT-Gesamtsystems ist nicht möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die eine weitere Verarbeitung ausschließen.

Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Datenzerstörung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massenverarbeitung von Daten.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit ILOGS ist in diesem Fall zwingend erforderlich!


Schwer (= Klasse/Kategorie 2)
Die zweckmäßige Nutzung zumindest eines oder mehrerer Softwaremodule ist ernstlich eingeschränkt. Der Fehler hat wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt aber eine Weiterarbeit zu.

Funktionsbezogene Beispiele: Falsche oder inkonsistente Verarbeitung, spürbare Unterschreitung der vereinbarten Leistungsdaten des IT-Systems, Häufung von kurzfristigen Störungen des IT-Betriebs.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben.


Niedrig (= Klasse/Kategorie 3)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist leicht eingeschränkt. Der Fehler hat unwesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt jedoch eine weitere Verarbeitung uneingeschränkt zu.

Funktionsbezogene Beispiele:
Falsche Fehlermeldung/ein Programm geht in einen Wartezustand und kann nur durch Betätigen einer Taste wieder aktiviert werden.

Maßnahmen:
ILOGS beginnt in angemessener Zeit mit der Bearbeitung des Fehlers durch qualifiziertes Personal und sorgt, soweit möglich, für eine Korrektur der Fehlerursache – z. B. durch eine Konfigurationsänderung der Software, Behebung von Softwarefehlern im Rahmen der Release Politik.


Trivial (= Klasse/Kategorie 4)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist ohne Einschränkung möglich. Der Fehler hat keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Schönheitsfehler oder Fehler, die von Mitarbeitern des LN selbst umgangen werden können.

Funktionsbezogene Beispiele: Störende zusätzliche Ausgaben am Bildschirm, Dokumentationsfehler oder Schreibfehler.

Maßnahmen: ILOGS sorgt ohne besondere Priorität im Rahmen geplanter vorbeugender Wartung oder der Release Politik für die Fehlerbehebung.


4.2. Ausfallshäufigkeit und Verfügbarkeit
ILOGS garantiert eine 99-prozentige, durchschnittliche Verfügbarkeit der Software innerhalb der Wartungsbereitschaftszeiten. Diese sind an den österreichischen Werktagen von Montag bis Donnerstag, jeweils von 08:00 bis 16:00 Uhr. Freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten wird der Betrieb weiterhin angeboten, unterliegt jedoch keiner garantierten Verfügbarkeit.

Liegt der Fehler am zugrundeliegenden System (Hardware, Betriebssystem, SQL-Server, Netzwerk, etc.) zählt das nicht als Ausfall im Sinne der Verfügbarkeit.

Das System gilt als ausgefallen, wenn ein Fehler der Klasse 1 vorliegt und mehr als 25% der Anwender an ihren Arbeitsplätzen während der Betriebszeiten nicht arbeiten können.


4.3. Wartungsbereitschaft und Reaktionszeiten
Sofern nicht anders vereinbart, bietet ILOGS eine Wartungsbereitschaft (Supportbereitschaft) in den Wartungsbereitschaftszeiten. Vorbeugende Wartung und Änderungen des Systems werden entweder mit dem Kunden gesondert vereinbart oder finden von Montag bis Freitag zwischen 19 und 22 Uhr statt. In dieser Zeit kann es zu Beeinträchtigungen des Betriebes kommen.

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum ab der Verständigung von ILOGS durch den Kunden bis zur schriftlichen (per Ticketsystem) oder telefonischen Kontaktaufnahme von ILOGS mit dem Kunden. Fällt der Zeitraum der Reaktionszeit über die Grenze der Wartungsbereitschaft läuft die Reaktionszeit mit Beginn der Wartungsbereitschaft am nächsten Tag weiter.

Die Reaktionszeiten betragen bei Fehler der Klasse 1 binnen zwei Stunden und bei Fehler der Klasse 2 binnen vier Stunden.


4.4. Fehlerbehebungszeit
Für Fehler der Klasse 1 und Klasse 2 wird binnen zwei Stunden ab bestätigter Fehlermeldung mit der Behebung des Fehlers begonnen.


4.5. Sicherheit
Das System ist mit allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen gegen Hacker und Viren ausgestattet.

5.termin dostawy

Uzgodnione terminy dostaw mogą być dotrzymane tylko wtedy, gdy klient dostarczy w terminach określonych przez ILOGS wszystkie niezbędne prace i dokumenty w całości, w szczególności zatwierdzony opis usługi zgodnie z punktem 3.2. ILOGS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i wzrost kosztów wynikające z nieprawidłowych, niekompletnych lub zmienionych w późniejszym czasie informacji lub dostarczonych dokumentów i nie mogą one prowadzić do zwłoki ILOGS. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające ponosi klient.

6. ceny i płatności

Wszystkie ceny podane są w Euro bez podatku VAT.

Faktury wystawione przez ILOGS, zawierające podatek VAT, są płatne bez potrąceń i bez opłat nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu faktury. W przypadku zamówień, które składają się z kilku jednostek (np. programy i/lub szkolenia, realizacja w etapach częściowych), ILOGS ma prawo do wystawienia faktury po dostarczeniu każdej pojedynczej jednostki lub usługi.

Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności stanowi istotny warunek realizacji umowy przez ILOGS. W przypadku opóźnienia w płatności, klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 10% rocznie od drugiego monitu. ILOGS zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu zwłoki. W każdym przypadku partner umowy musi zwrócić wszystkie niezbędne i odpowiednie koszty upomnienia i windykacji.

Zastrzeżenia do zafakturowanych należności muszą być zgłoszone przez klienta na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia faktury, w przeciwnym razie należności uważa się za uznane. Zastrzeżenia nie powodują, że kwota faktury staje się wymagalna.

Ponadto, w przypadku opóźnień w płatnościach, ILOGS ma prawo zawiesić świadczenie usług wynikających z umów z pisemnym powiadomieniem partnera, który nie wywiązuje się z umowy, do czasu dokonania pełnej płatności.

Podane opłaty są waloryzowane na podstawie austriackiego indeksu cen konsumpcyjnych CPI 2005.

7 Prawa autorskie i użytkowanie

Wszelkie prawa do Materiału Licencjonowanego, w tym wszystkie kopie Materiału Licencjonowanego odczytywanego maszynowo wykonane przez klienta, nawet jeśli zostaną zredagowane, przetłumaczone, niezmienione lub połączone z innymi programami, pozostają przy ILOGS. Klient jest zobowiązany do umieszczenia informacji o prawach autorskich firmy ILOGS na wszystkich takich kopiach. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim materiałów licencjonowanych - w tym wszelkiego rodzaju kopii, bez ograniczeń czasowych. Każde ujawnienie, które mimo wszystko nastąpi, w tym w trakcie rozwiązania przedsiębiorstwa lub upadłości, ale także krótkotrwałe przekazanie w celu produkcji reprodukcji, skutkuje roszczeniami odszkodowawczymi, przy czym w takim przypadku wypłacane jest pełne zadośćuczynienie.

Klient wyraża zgodę na ponowne wykorzystanie zamówionego przez niego oprogramowania indywidualnego lub jego części do ogólnego użytku przez ILOGS. Dzięki temu poszczególne programy mogą być tworzone bardziej ekonomicznie.

8. prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy z wyłącznej winy ILOGS, Klient jest uprawniony do odstąpienia od danego zamówienia oprogramowania listem poleconym, jeżeli uzgodniona usługa nie zostanie wykonana w istotnych częściach nawet w rozsądnym terminie z winy Klienta.

Siła wyższa, spory pracownicze, klęski żywiołowe i blokady transportowe zwalniają ILOGS z obowiązku dostawy lub umożliwiają zmianę terminu dostawy.

Anulowanie rezerwacji przez klienta jest możliwe tylko za pisemną zgodą ILOGS. Jeśli ILOGS zgodzi się na rezygnację z usługi, ma prawo naliczyć opłatę za rezygnację w wysokości 10% ceny zakupu lub czynszu przez dwa lata, dodatkowo do świadczonych usług i poniesionych kosztów.

9. gwarancja

Wskazuje się, że zgodnie ze stanem techniki nie jest możliwe wykluczenie błędów w programach komputerowych w każdych warunkach użytkowania. Przedmiotem niniejszej gwarancji jest to, że użyty i nie przetworzony przez klienta materiał licencyjny, opisany w informacji o produkcie lub w ofercie, nadaje się zasadniczo do użytku i zasadniczo działa zgodnie z załączonym materiałem pisemnym.

Okres gwarancji wynoszący sześć miesięcy rozpoczyna się wraz z dostawą lub odbiorem. Zgłoszenia wad są ważne tylko wtedy, gdy dotyczą powtarzalnych wad i gdy zostaną udokumentowane na piśmie w ciągu czterech tygodni od dostarczenia uzgodnionej usługi. W przypadku uzasadnionych zawiadomień o wadach, wady zostaną usunięte w rozsądnym terminie, przy czym klient umożliwi podjęcie wszelkich działań niezbędnych do zbadania i usunięcia wad.

Korekty i uzupełnienia, które okażą się konieczne do momentu przekazania uzgodnionej usługi z powodu braków organizacyjnych i programowych, za które odpowiada ILOGS, zostaną przeprowadzone przez ILOGS bezpłatnie.

Pomoc, diagnozy błędów oraz usuwanie błędów i usterek, za które odpowiada klient, jak również inne poprawki, zmiany i uzupełnienia są wykonywane przez ILOGS odpłatnie. Dotyczy to usuwania wad, jeśli zmiany w materiale licencyjnym lub infrastrukturze bazowej (np. system operacyjny, baza danych itp.) zostały dokonane przez samego klienta lub osobę trzecią.

ILOGS będzie pomagał Klientowi w miarę swoich możliwości w rozwiązywaniu takich zakłóceń. ILOGS nie gwarantuje jednak wyników osiągniętych dzięki wsparciu programu oraz tego, że wszystkie usterki zostały usunięte.

Z powodów wymienionych w pierwszym akapicie nie można zagwarantować, że materiał licencjonowany jest wolny od błędów. W szczególności ILOGS nie gwarantuje, że funkcje programu spełnią wymagania klienta lub będą współdziałać w wyborze dokonanym przez klienta.

10. roszczenia klienta i odpowiedzialność

Odpowiedzialność ILOGS za materiał licencyjny lub działanie jest ograniczona do zwrotu ceny zakupu lub w przypadku modelu działania w formie ASP lub SaaS maksymalnie do sześciu opłat miesięcznych. Gwarancja jest nieważna, jeżeli wada Materiału licencjonowanego powstała w wyniku późniejszego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia lub zastosowania.

10.1 Brak odpowiedzialności za szkody następcze
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłącza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec ILOGS (w tym, bez ograniczeń, roszczenia z tytułu utraty zysków, przerwania funkcji biznesowych, utraty informacji firmowych lub innych strat pieniężnych) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Materiału licencjonowanego (błędy oprogramowania, nieprawidłowe działanie ASP, itp.).

10.2 Odpowiedzialność prawna
ILOGS odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, gwarancje, złośliwość, uszkodzenie życia, ciała i zdrowia w ramach przepisów prawnych.

11. niezamówienie

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnej lojalności. Powstrzymają się oni od pozyskiwania i zatrudniania - również za pośrednictwem osób trzecich - pracowników, którzy pracowali przy realizacji zleceń, drugiego partnera umowy w czasie trwania umowy i dwanaście miesięcy po jej zakończeniu. Strona umowy, która dopuściła się naruszenia, zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania w wysokości jednego rocznego wynagrodzenia brutto pracownika.

12 Ochrona danych i poufność

Klient i ILOGS zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie spraw technicznych, handlowych i personalnych drugiej strony umowy oraz do nieujawniania żadnych informacji osobom trzecim. Klient zapewnia ILOGS, że skierowane do niego pisemne koncepcje lub oferty oraz ich treść będą traktowane jako poufne od momentu ich pierwszego otrzymania. W szczególności wyklucza to ujawnianie lub przekazywanie koncepcji, ofert lub ich części osobom trzecim. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również bezterminowo w okresie po rozwiązaniu umowy lub porozumienia.

13. okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana listem poleconym z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Obie strony wyraźnie rezygnują jednak z wypowiedzenia umowy przed upływem 12 miesięcy od przyjęcia i kompletnej dostawy lub uruchomienia zamówionej ilości. Nie narusza to niezbędnego prawa do rozwiązania umowy z ważnego powodu. W szczególności za ważny powód uznaje się niezdolność do działania drugiej strony umowy. Jeżeli Klient chce rozwiązać umowę przedwcześnie z innych przyczyn, umowę uważa się za rozwiązaną z chwilą przyjęcia oświadczenia przez drugą stronę pod następującym warunkiem:
W przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy z innych przyczyn przez Klienta, ILOGS będzie miał prawo do co najmniej połowy tych opłat bieżących, które byłyby jeszcze należne za czas odstąpienia od umowy, niezależnie od wystąpienia i udowodnienia poniesionej przez niego szkody lub winy strony rozwiązującej umowę.

14. kompensacja

14.1 Początek fakturowania
W przypadku oprogramowania standardowego fakturowanie następuje po dostawie. W przypadku oprogramowania indywidualnego oraz ASP/SaaS fakturowanie rozpoczyna się w dniu odbioru.

14.2 Ilość rozliczeniowa
O ile nie uzgodniono inaczej, rozliczana jest ilość, na której oparte jest zamówienie. Dzięki pisemnemu planowi wdrożenia można uzgodnić stopniowe uruchamianie i rozliczać je proporcjonalnie.

15 Klauzula rozdzielności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU będą lub staną się nieważne lub niedopuszczalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałą treść umowy. Strony umowy będą współpracować na zasadzie partnerstwa w celu znalezienia postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

16. normalne godziny pracy

Normalny czas pracy to osiem godzin dziennie. Rozpoczyna się o godz. 8. 00, a kończy o godz. 17.00, z uwzględnieniem przerwy.

17. zmiany nazwy i adresu

Klient musi niezwłocznie powiadomić ILOGS na piśmie o wszelkich zmianach nazwy lub adresu swojej firmy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, dokumenty uważa się za otrzymane przez klienta, jeżeli zostały wysłane na adres ostatnio podany przez klienta.

18 Jurysdykcja i przepisy końcowe

Miejscem jurysdykcji dla obu stron dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy jest siedziba ILOGS.

O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe obowiązujące pomiędzy zarejestrowanymi przedsiębiorcami zgodnie z prawem austriackim obowiązują również w przypadku realizacji zlecenia za granicą. W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, powyższe przepisy stosuje się wyłącznie w zakresie, w jakim ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje obligatoryjnie innych przepisów.

Stan: 01.02.2022 r.
© 2023 by ilogs healthcare GmbH