Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied en geldigheid

Deze algemene voorwaarden van ilogs healthcare GmbH - hierna te noemen"ILOGS" - voor zakelijke klanten (B2B) - hierna te noemen "AV" - zijn altijd van toepassing, tenzij overeenkomstige bepalingen zijn opgenomen in overeenkomsten met de contractpartner - hierna te noemen "klant".

De volgorde van geldigheid is:
1. individuele afspraken in contracten met cliënten
2. Algemene voorwaarden van ILOGS
3. Eventuele wettelijke bepalingen

Alle bestellingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk door ILOGS zijn bevestigd en overeenkomstig de instructies van het bedrijf zijn ondertekend. De inkoopvoorwaarden van de klant worden hierbij uitgesloten voor de onderhavige rechtshandeling en de gehele zakelijke relatie. Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud.

2. object

Deze AV regelen de overdracht en het gebruik, alsmede de werking en het onderhoud van het ILOGS-licentiemateriaal.

Gelicentieerd materiaal in de zin van deze AV omvat standaard- en individuele software in machinaal leesbare vorm, met inbegrip van de bijbehorende documentatie.

ILOGS verleent de klant een niet-overdraagbaar en niet-uitsluitbaar recht om het licentiemateriaal op bepaalde machines en bepaalde locaties te gebruiken en daarvoor diensten te verlenen.

Een contract tussen ILOGS en de klant komt tot stand wanneer de klant een aankoop-, huur- of onderhoudscontract of een schriftelijke bestelling ondertekent.

3. prestaties en testen

3.1 Standaardsoftware
Bij standaardprogramma's bevestigt de klant door ondertekening van het koopcontract kennis te hebben genomen van de omvang van de prestaties van de bestelde programma's.

3.2 Individuele software
Individuele software wordt gemaakt volgens het type en de omvang van de door de klant volledig verstrekte informatie en documenten. De basis voor de creatie is een schriftelijke dienstbeschrijving. De klant controleert deze prestatiespecificatie op juistheid en volledigheid en markeert deze met zijn goedkeuring. Later ingediende wijzigingsverzoeken kunnen leiden tot afzonderlijke termijn- en prijsafspraken.

3.3 ASP of SaaS

ILOGS biedt ook de exploitatie van het systeem in een modern datacentrum voor zijn licentiemateriaal. Dit gebeurt in de vorm van "Application Service Providing" of als een klassieke cloud-oplossing ("Software-as-a-Service").

De naleving van de overeengekomen betalingstermijnen is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van het contract door ILOGS. Bij te late betaling is de klant vanaf de 2e herinnering achterstandsrente verschuldigd.

3.4 Acceptatie
De klant zal uiterlijk vier weken na levering van de individuele software of bewerking (in de vorm van SaaS of ASP) een acceptatie uitvoeren. Dit wordt door de klant in een protocol bevestigd.

Indien de klant de termijn van vier weken laat verstrijken zonder aanvaarding, wordt de dienst geacht te zijn aanvaard op de einddatum van die termijn.

Eventuele gebreken, d.w.z. afwijkingen van de goedgekeurde dienstbeschrijving, moeten schriftelijk aan ILOGS worden gemeld en door de klant adequaat worden gedocumenteerd. Indien er belangrijke gebreken zijn die schriftelijk zijn gemeld, d.w.z. dat de werkelijke werking niet kan worden gestart of voortgezet, is een nieuwe aanvaarding vereist nadat de gebreken zijn verholpen. De klant heeft niet het recht de aanvaarding te weigeren wegens kleine gebreken.

4. dienstverleningsniveaus

Für die Meldung von Störungen steht ein web-basiertes Trouble Ticket System und für Fehler der Kategorie 1 eine Hotline zur Verfügung.

4.1. Fehlerklassen

Blocker/Kritisch (= Klasse/Kategorie 1)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule oder des IT-Gesamtsystems ist nicht möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die eine weitere Verarbeitung ausschließen.

Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Datenzerstörung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massenverarbeitung von Daten.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit ILOGS ist in diesem Fall zwingend erforderlich!


Schwer (= Klasse/Kategorie 2)
Die zweckmäßige Nutzung zumindest eines oder mehrerer Softwaremodule ist ernstlich eingeschränkt. Der Fehler hat wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt aber eine Weiterarbeit zu.

Funktionsbezogene Beispiele: Falsche oder inkonsistente Verarbeitung, spürbare Unterschreitung der vereinbarten Leistungsdaten des IT-Systems, Häufung von kurzfristigen Störungen des IT-Betriebs.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben.


Niedrig (= Klasse/Kategorie 3)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist leicht eingeschränkt. Der Fehler hat unwesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt jedoch eine weitere Verarbeitung uneingeschränkt zu.

Funktionsbezogene Beispiele:
Falsche Fehlermeldung/ein Programm geht in einen Wartezustand und kann nur durch Betätigen einer Taste wieder aktiviert werden.

Maßnahmen:
ILOGS beginnt in angemessener Zeit mit der Bearbeitung des Fehlers durch qualifiziertes Personal und sorgt, soweit möglich, für eine Korrektur der Fehlerursache – z. B. durch eine Konfigurationsänderung der Software, Behebung von Softwarefehlern im Rahmen der Release Politik.


Trivial (= Klasse/Kategorie 4)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist ohne Einschränkung möglich. Der Fehler hat keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Schönheitsfehler oder Fehler, die von Mitarbeitern des LN selbst umgangen werden können.

Funktionsbezogene Beispiele: Störende zusätzliche Ausgaben am Bildschirm, Dokumentationsfehler oder Schreibfehler.

Maßnahmen: ILOGS sorgt ohne besondere Priorität im Rahmen geplanter vorbeugender Wartung oder der Release Politik für die Fehlerbehebung.


4.2. Ausfallshäufigkeit und Verfügbarkeit
ILOGS garantiert eine 99-prozentige, durchschnittliche Verfügbarkeit der Software innerhalb der Wartungsbereitschaftszeiten. Diese sind an den österreichischen Werktagen von Montag bis Donnerstag, jeweils von 08:00 bis 16:00 Uhr. Freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten wird der Betrieb weiterhin angeboten, unterliegt jedoch keiner garantierten Verfügbarkeit.

Liegt der Fehler am zugrundeliegenden System (Hardware, Betriebssystem, SQL-Server, Netzwerk, etc.) zählt das nicht als Ausfall im Sinne der Verfügbarkeit.

Das System gilt als ausgefallen, wenn ein Fehler der Klasse 1 vorliegt und mehr als 25% der Anwender an ihren Arbeitsplätzen während der Betriebszeiten nicht arbeiten können.


4.3. Wartungsbereitschaft und Reaktionszeiten
Sofern nicht anders vereinbart, bietet ILOGS eine Wartungsbereitschaft (Supportbereitschaft) in den Wartungsbereitschaftszeiten. Vorbeugende Wartung und Änderungen des Systems werden entweder mit dem Kunden gesondert vereinbart oder finden von Montag bis Freitag zwischen 19 und 22 Uhr statt. In dieser Zeit kann es zu Beeinträchtigungen des Betriebes kommen.

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum ab der Verständigung von ILOGS durch den Kunden bis zur schriftlichen (per Ticketsystem) oder telefonischen Kontaktaufnahme von ILOGS mit dem Kunden. Fällt der Zeitraum der Reaktionszeit über die Grenze der Wartungsbereitschaft läuft die Reaktionszeit mit Beginn der Wartungsbereitschaft am nächsten Tag weiter.

Die Reaktionszeiten betragen bei Fehler der Klasse 1 binnen zwei Stunden und bei Fehler der Klasse 2 binnen vier Stunden.


4.4. Fehlerbehebungszeit
Für Fehler der Klasse 1 und Klasse 2 wird binnen zwei Stunden ab bestätigter Fehlermeldung mit der Behebung des Fehlers begonnen.


4.5. Sicherheit
Das System ist mit allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen gegen Hacker und Viren ausgestattet.

5. leveringsdatum

De overeengekomen leveringsdata kunnen alleen worden gehaald als de klant alle noodzakelijke werkzaamheden en documenten, met name de goedgekeurde dienstbeschrijving overeenkomstig punt 3.2, volledig aanlevert op de door ILOGS vastgestelde data. ILOGS is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en kostenstijgingen als gevolg van onjuiste, onvolledige of naderhand gewijzigde verstrekte informatie of documenten en deze kunnen er niet toe leiden dat ILOGS in gebreke blijft. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in Euro zonder BTW.

De door ILOGS opgestelde facturen, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, zijn zonder enige aftrek en vrij van kosten betaalbaar uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur. Bij bestellingen die uit meerdere eenheden bestaan (bijvoorbeeld programma's en/of opleidingen, realisatie in deelstappen), is ILOGS gerechtigd te factureren na levering van elke afzonderlijke eenheid of dienst.

De naleving van de overeengekomen betalingstermijnen vormt een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst door ILOGS. Bij te late betaling is de klant vanaf de tweede aanmaning een vertragingsrente van 10% per jaar verschuldigd. ILOGS behoudt zich het recht voor verdere schadevergoeding te eisen wegens verzuim. In ieder geval moet de contractpartner alle noodzakelijke en passende aanmanings- en invorderingskosten vergoeden.

Bezwaren tegen gefactureerde vorderingen moeten door de klant binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt, anders worden de vorderingen geacht te zijn aanvaard. Bezwaren voorkomen niet dat het factuurbedrag opeisbaar wordt.

Bovendien heeft ILOGS in geval van betalingsachterstand het recht om de contractuele diensten in het kader van contracten op te schorten met schriftelijke kennisgeving aan de in gebreke blijvende contractpartner totdat de betaling volledig is uitgevoerd.

De vermelde tarieven zijn gewaardeerd op basis van de Oostenrijkse consumentenprijsindex CPI 2005.

7 Auteursrecht en gebruik

Alle rechten op het gelicentieerde materiaal, met inbegrip van alle kopieën van het machineleesbare gelicentieerde materiaal die door de klant zijn gemaakt, ook indien dit is bewerkt, vertaald, ongewijzigd of gecombineerd met andere programma's, blijven bij ILOGS. De klant is verplicht op al deze kopieën de auteursrechtvermelding van ILOGS aan te brengen. De klant verbindt zich ertoe het in licentie gegeven materiaal - met inbegrip van alle soorten kopieën, zonder beperking in de tijd - niet ter beschikking te stellen van derden. Elke openbaarmaking die niettemin plaatsvindt, ook in het kader van de ontbinding van het bedrijf of van een faillissement, maar ook de overdracht op korte termijn voor de vervaardiging van reproducties, leidt tot vorderingen tot schadevergoeding, waarbij in een dergelijk geval volledige genoegdoening zal worden verleend.

De klant stemt ermee in dat door hem bestelde individuele software of delen daarvan door ILOGS worden hergebruikt voor algemeen gebruik. Hierdoor kan de individuele software kosteneffectiever worden gemaakt.

8. herroepingsrecht

Indien een overeengekomen leveringstermijn buiten de schuld van ILOGS wordt overschreden, heeft de Klant het recht de betreffende softwarebestelling per aangetekende brief te herroepen indien de overeengekomen dienst buiten de schuld van de Klant nog steeds niet in essentiële onderdelen binnen de redelijke termijn is geleverd.

Overmacht, arbeidsconflicten, natuurrampen en transportblokkades ontslaan ILOGS van zijn leveringsverplichting of stellen hem in staat de leveringstermijn te verschuiven.

Annuleringen door de klant zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van ILOGS. Indien ILOGS instemt met een annulering, heeft zij het recht een annuleringsvergoeding van 10% van de aankoopprijs of huurprijs over twee jaar in rekening te brengen, naast de verleende diensten en gemaakte kosten.

9. garantie

Er wordt op gewezen dat het bij de huidige stand van de techniek niet mogelijk is fouten in softwareprogramma's onder alle gebruiksomstandigheden uit te sluiten. Het doel van deze garantie is dat het gebruikte en niet door de klant verwerkte licentiemateriaal, zoals beschreven in de productinformatie of de offerte, in principe bruikbaar is en in essentie werkt in overeenstemming met het begeleidende schriftelijke materiaal.

De garantieperiode van zes maanden gaat in bij de levering of aanvaarding. Kennisgevingen van gebreken zijn slechts geldig indien zij betrekking hebben op reproduceerbare gebreken en binnen vier weken na levering van de overeengekomen dienst schriftelijk worden gedocumenteerd. In geval van gerechtvaardigde meldingen van gebreken moeten de gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen, waarbij de klant alle nodige maatregelen voor het onderzoek en het verhelpen van de gebreken mogelijk moet maken.

Correcties en aanvullingen die tot aan de oplevering van de overeengekomen dienst noodzakelijk blijken als gevolg van organisatorische en programmeringsgebreken waarvoor ILOGS verantwoordelijk is, worden door ILOGS kosteloos uitgevoerd.

Assistentie, foutdiagnose alsmede het verhelpen van fouten en storingen waarvoor de klant verantwoordelijk is alsmede andere correcties, wijzigingen en aanvullingen worden door ILOGS tegen betaling uitgevoerd. Dit geldt voor het verhelpen van gebreken indien door de klant zelf of door een derde wijzigingen in het licentiemateriaal of de onderliggende infrastructuur (bv. besturingssysteem, databank, enz.) zijn aangebracht.

ILOGS zal de Klant naar beste vermogen bijstaan bij het oplossen van dergelijke verstoringen. ILOGS garandeert echter niet dat de resultaten van de programma-ondersteuning zijn bereikt en dat alle fouten zijn verholpen.

Om de in de eerste alinea genoemde redenen kan niet worden gegarandeerd dat het licentiemateriaal vrij van fouten is. ILOGS garandeert met name niet dat de programmafuncties voldoen aan de eisen van de klant of zullen samenwerken in de door de klant gemaakte selectie.

10. vorderingen van de klant & aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ILOGS voor licentiemateriaal of exploitatie is beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs of, in het geval van een exploitatiemodel in de vorm van ASP of SaaS, maximaal zes maandelijkse vergoedingen. De garantie vervalt indien het gebrek aan het Gelicentieerde Materiaal is ontstaan door latere schade of verkeerd gebruik of toepassing.

10.1 Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle schadeclaims tegen ILOGS (inclusief, zonder beperking, claims voor winstderving, onderbreking van bedrijfsfuncties, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het gelicentieerde materiaal (softwarefouten, ASP-storingen, enz.) uitgesloten.

10.2 Wettelijke aansprakelijkheid
ILOGS is in het kader van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid, garantie, kwaadwilligheid, letsel aan leven, lichaam en gezondheid wordt veroorzaakt.

11. niet-werving

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe elkaar trouw te zijn. Zij onthouden zich gedurende de looptijd van het contract en twaalf maanden na beëindiging van het contract van het lokken en tewerkstellen - ook via derden - van werknemers die aan de uitvoering van de opdrachten van de andere contractpartner hebben meegewerkt. De contractant die in gebreke blijft, is verplicht een schadevergoeding te betalen ten bedrage van één bruto jaarsalaris van de werknemer.

12 Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

De klant en ILOGS verplichten zich tot geheimhouding met betrekking tot technische, commerciële en personeelsaangelegenheden van de andere contractant en tot het niet openbaar maken van informatie aan derden. De klant verzekert ILOGS dat aan hem gerichte schriftelijke concepten of offertes en hun inhoud vanaf de eerste ontvangst ervan vertrouwelijk zullen worden behandeld. Dit sluit met name het openbaar maken of doorgeven van concepten, aanbiedingen of delen daarvan aan derden uit. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor onbepaalde tijd na beëindiging van een contract of overeenkomst.

13. contractperiode

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, uiterlijk op 31 december van elk kalenderjaar.

Beide partijen zien echter uitdrukkelijk af van opzegging vóór het verstrijken van 12 maanden na aanvaarding en volledige levering of uitrol van de bestelde hoeveelheid. Het onontbeerlijke recht van beëindiging om gegronde redenen blijft hierdoor onverlet. Met name onvermogen van de andere overeenkomstsluitende partij wordt als een gewichtige reden beschouwd. Indien de klant het contract voortijdig wenst te beëindigen om andere redenen, wordt het contract geacht te zijn beëindigd bij aanvaarding van de verklaring door de andere partij onder de volgende voorwaarde:
In geval van voortijdige beëindiging van het contract om andere redenen door de klant, heeft ILOGS recht op minstens de helft van de lopende honoraria die nog verschuldigd zouden zijn geweest voor de duur van de afstand van beëindiging, ongeacht het optreden en het bewijs van enige door haar geleden schade of schuld in hoofde van de opzeggende partij.

14. compensatie

14.1 Begin facturatie
Voor standaardsoftware vindt facturatie plaats na oplevering. Voor individuele software en ASP/SaaS begint de facturering op de dag van aanvaarding.

14.2 Factureringshoeveelheid
Tenzij anders overeengekomen, wordt de hoeveelheid waarop de bestelling is gebaseerd gefactureerd. Door middel van een schriftelijk uitrolplan kan een geleidelijke ingebruikname worden overeengekomen en naar rato worden gefactureerd.

15 Scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of ontoelaatbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van deze overeenkomst. De overeenkomstsluitende partijen werken in partnerschap samen om een bepaling te vinden die de ongeldige bepalingen zo dicht mogelijk benadert.

16. normale werktijden

De normale werktijd is acht uur per dag. Het begint om 8 uur en eindigt om 17 uur, inclusief een pauze.

17. naam- en adreswijzigingen

De klant moet ILOGS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn bedrijfsnaam of adres. Bij gebreke van kennisgeving van wijziging worden documenten geacht door de cliënt te zijn ontvangen indien zij zijn verzonden naar het laatst door de cliënt opgegeven adres.

18 Bevoegdheid en slotbepalingen

De plaats van jurisdictie voor beide partijen voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomst is de hoofdzetel van ILOGS.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de wettelijke bepalingen die naar Oostenrijks recht tussen geregistreerde handelaren gelden, ook van toepassing indien de bestelling in het buitenland wordt uitgevoerd. Voor verkopen aan consumenten in de zin van de Wet op de consumentenbescherming zijn bovenstaande bepalingen slechts van toepassing voor zover de Wet op de consumentenbescherming niet dwingend in andere bepalingen voorziet.

Status: 01.02.2022
© 2023 door ilogs healthcare GmbH